Protokół obwodowej Komisji wyborczej w Gorzyczkach: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/protokol/743774

16 marca GDDKiA Katowice poinformowała, że od 19 marca, od godz. 00.00 węzeł Gorzyce zostanie całkowicie zamknięty. Jako powód podano nalegania Straży Granicznej. Otrzymaliśmy informację, że węzeł nie zostanie jednak zamknięty. Poinformował nas o tym Mariusz Adamczyk, wójt Godowa, a potwierdziła również senator Ewa Gawęda.

 

więcej: na https://www.nowiny.pl/

Przejście w Gołkowicach będzie udostępnione dla Polaków z pogranicza pracujących w Czechach i analogicznie dla Czechów pracujących w Polsce. 

Przejście będzie służyło wyłącznie obsłudze osób pracujących i mieszkających po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Ważne, by osoby korzystające z tego przejścia posiadały przy sobie potwierdzenie zatrudnienia w Republice Czeskiej. W innym przypadku będą z przejścia zawracane.

Kierowcy wjeżdżający do Polski będą – podobnie jak na innych przejściach – przez Straż Graniczną i pozostałe służby kontrolowani pod kątem zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl., który zarządza drogą prowadzącą do przejścia po polskiej stronie, jest w trakcie instalowania znaków informujących i zabezpieczających rejon przejścia granicznego

Przypomnijmy, że aby przekroczyć granicę w Gołkowicach w kierunku Czech należy mieć przy sobie zaświadczenie o zatrudnieniu w Czechach lub umowę o pracę. W przypadku Czechów zatrudnionych w Polsce również obowiązkowe jest zaświadczenie i wykonywaniu pracy na terenie Rzeczypospolitej, podpisane przez pracodawcę

GDDKiA informuje: Doszczelniamy kontrole graniczne na A1 w Gorzyczkach. W tym celu zamykamy na wszystkich relacjach węzeł Gorzyce. Ograniczenie w ruchu będzie obowiązywało od godziny 00:00 nocy z środy na czwartek (18 na 19.03).

‼️WAŻNE‼️

⚠️W związku z zagrożeniem epidemicznym od północy 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna.

⚠️W województwie śląskim, granice będzie można przekroczyć całodobowo jedynie w 4 miejscach:

- Cieszyn - Český Tĕšín (Most Przyjaźni) - tylko ruch pieszy
- Cieszyn - Chotĕbuz (S52)
- Gorzyczki - Autostrada A1
- Nowe Chałupki - DK 78

Pozostałe drogi przecinające granicę państwa zostają zablokowane.

⚠️Do Polski będą mogli wjechać jedynie:

- obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
- cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

⚠️Kontroli sanitarnej będzie poddana każda osoba przekraczająca polską granicę. Tak jak dotychczas służby medyczne lub strażacy będą dokonywać pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze będą odbierać od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikować zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.

⚠️Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną poddani kontroli sanitarnej i zarejestrowani. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostaną także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

- osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
- cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
- kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.

Szanowni mieszkańcy.
W trosce o zdrowie nas samych, naszych bliskich i wszystkich mieszkańców Gorzyczek i nie tylko prosimy o pozostanie w domach, ograniczenie kontaktów do minimum i natychmiastowe zgłaszanie objawów mogących świadczyć o infekcji wirusowej odpowiednim służbom.

Prosimy o zachowanie spokoju i odpowiedzialną postawę obywatelską.

Więcej szczegółowych i wiarygodnych informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

Wójt Gminy Gorzyce informuję, że:

ODWOŁANIU uległy wszystkie zebrania, spotkania, imprezy, wydarzenia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, których organizatorem jest nasza gmina (jednostki organizacyjne). Analogiczne decyzje rekomendujemy też innym podmiotom.

Zarząd OSP Gorzyczki informuje członków wspierających oraz sympatyków naszej jednostki w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem pragniemy poinformować , iż walne zebranie sprawozdawcze OSP Gorzyczki, które miało się odbyć w dniu 28.03.2020 zostaje odwołane.

Zapraszamy mieszkańców na Zebranie Wiejskie które odbędzie się 03.03.2020 r. o godz. 17.30 w Sali Bankietowej.

Do Ochotników z Gorzyczek trafił nowy wóz - GBA 3/29 Volvo, który zastąpi 37-letniego Stara 224.
 
Koszt zakupu nowego samochodu wyniósł prawie 810 tys zł., w tym gmina pozyskała środki z Ministerstwa Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 750 tys., koszty własne gminy to prawie 60 tys.
 
Do jednostki trafił również agregat prądotwórczy 50 kW, za kwotę 46 tys., w tym 5 tys. pozyskane zostały z WFOŚ Katowice oraz 10 tys. zł z MSWiA
 
Stary samochód Star 244 został sprzedany osobie fizycznej za kwotę 12 100,00 zł