Dnia 16 lutego 2015 o godz. 17 odbędzie się zebranie wiejskie w sali bankietowej ZSP w Gorzyczkach.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Przedstawienie porządku zebrania.
 3. Przyjęcie porządku zebrania w głosowaniu jawnym.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Zapoznanie zebranych ze Statutem Sołectwa (w części dot. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej)
 7. Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej
  1. zatwierdzenie regulaminu wyborów
  2. zgłaszanie kandydatów na Sołtysa
  3. wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. przeprowadzenie tajnego głosowania
  5. ogłoszenie wyników wyborów
  6. ustalenie liczby wybieranych członków Rady Sołeckiej (od 6 do 9)
  7. zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej
  8. powołanie Komisji Skrutacyjnej
  9. przeprowadzenie tajnego głosowania
  10. ogłoszenie wyników wyborów
 8. Upoważnienie Sołtysa i 2 członków Rady Sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi sołectwa.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie zebrania.