W związku ze zmianą częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w okresie letnim w załączeniu znajduje się harmonogram odbioru odpadów z uwzględnieniem dodatkowej zbiórki. Przedmiotowy harmonogram obowiązuje od miesiąca czerwca 2014r.  Pozostałe terminy odbioru odpadów: zbieranych selektywnie, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pozostają bez zmian.

Ponadto informujemy, iż od 2 czerwca 2014r. Firma świadcząca usługi odbioru odpadów dostarcza mieszkańcom gminy harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. W związku z powyższym prosi się, aby właściciele nieruchomości w terminie pierwszego odbioru zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącu czerwcu zwrócili szczególną uwagę, ponieważ w skrzynkach pocztowych, drzwiach bądź płotach umieszczone zostaną ww. harmonogramy.

Załącznik z harmonogramem