‼️WAŻNE‼️

⚠️W związku z zagrożeniem epidemicznym od północy 15 marca został ograniczony ruch na polskiej granicy. Cudzoziemcy będą wpuszczani do Polski tylko w wyjątkowych przypadkach. Wszyscy przekraczający polską granicę będą przechodzić kontrolę sanitarną. Obowiązywać będzie także 14-dniowa kwarantanna.

⚠️W województwie śląskim, granice będzie można przekroczyć całodobowo jedynie w 4 miejscach:

- Cieszyn - Český Tĕšín (Most Przyjaźni) - tylko ruch pieszy
- Cieszyn - Chotĕbuz (S52)
- Gorzyczki - Autostrada A1
- Nowe Chałupki - DK 78

Pozostałe drogi przecinające granicę państwa zostają zablokowane.

⚠️Do Polski będą mogli wjechać jedynie:

- obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
- cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
- szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
- cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

⚠️Kontroli sanitarnej będzie poddana każda osoba przekraczająca polską granicę. Tak jak dotychczas służby medyczne lub strażacy będą dokonywać pomiaru temperatury. Na granicy wewnętrznej funkcjonariusze będą odbierać od podróżnych karty lokalizacji oraz weryfikować zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.

⚠️Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną poddani kontroli sanitarnej i zarejestrowani. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostaną także poinformowani o obowiązku poddania się 14-dniowej kwarantannie. Obowiązkowej kwarantannie nie muszą poddawać się:

- osoby mieszkające w Polsce, które pracują w kraju sąsiednim i regularnie przekraczają granicę;
- cudzoziemcy mieszkający w kraju sąsiednim, którzy pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
- kierowcy wykonujący zawodowo transport towarowy.